Instal·lacions d’Aigua

 - Reparació  de tot tipus d’instal·lacions.

 - Substitució de desaigües d’uralita per PVC

 - Reparació de tot tipus de baixants mitjançant soldadura de PVC.

 - Aigua Calenta Sanitària

 - Instal·lació de Calderes, Escalfadors i Termos elèctrics.

 - Treballs amb Multicapa

 - Bateria de comptadors 

 - Escomeses generals.
 - Muntants d’aigua.
 - Bombes de pressió d’aigua.
 - Reguladors de pressió d’aigua.
 - Canvi d’aigua de dipòsit per aigua directa.
 - Retirada de dipòsits.
 - Certificacions
 - Posada en normativa

Actualment hi ha moltes instal·lacions comunitàries que hem fet amb nous sistemes de conductes de Multicapa, Electrosoldable polietilè, polietilè reticulat.
Nous materials

INSTAL·LACIONS REALITZADES: