Avís legal

Denominació Social: Instal.lacions Galí, S.L.
Domicili Social: Sant Gabriel 4, baixos, 08012, Barcelona
CIF: B60794369
Telèfon: 932377707
Email: info@installacionsgali.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 27982, Foli 0114, Full número 126608

Objecte

INSTAL·LACIONS GALI, S.L. és responsable del lloc web i posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions contingudes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i informar els usuaris de les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeix al lloc web és usuari del mateix i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que aquí s’expressen, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

INSTAL·LACIONS GALI, S.L., es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense necessitat ni obligació de preavís als usuaris.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web és propietat de INSTAL·LACIONS Galí, S.L. de forma exclusiva i té la corresponent llicència dels continguts, entenent-se per tals i a títol merament enunciatiu, els textos, missatges, dissenys, logos, gràfics, imatges, dibuixos, vídeos, àudios.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
L’accés de l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, comunicació o distribució sense l’autorització prèvia i expressa del titular del lloc web.
L’ús per part de l’usuari del lloc web haurà de ser de caràcter privat i es permet la visualització, descàrrega i impressió dels elements que conformen la pàgina per a un ús personal i no lucratiu, respectant la propietat intel·lectual i industrial del titular del lloc web.

Responsabilitat

INSTAL·LACIONS GALI, S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l’empresa.

El lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina. Les galetes, en tot cas, tindran caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixeran en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web poden existir links d’accés a llocs web diferents i pertanyents a tercers. Atès que INSTAL·LACIONS GALI, S.L. no pot controlar sempre els continguts dels llocs web redirigits des de la pàgina, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, INSTAL·LACIONS GALI, SL, manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents l’existència d’aquests continguts, si cal.
Per la seva banda, l’usuari que utilitzi el formulari de contacte que ofereix el lloc web es fa responsable de la veracitat, realitat i exactitud de les dades que introdueix sense que a INSTAL·LACIONS GALI, S.L. se li pugui derivar cap tipus de responsabilitat en cas d’error o inexactitud d’aquestes dades.
Aquest lloc web ha estat provat i revisat perquè funcions correctament i està preparat per funcionar els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, INSTAL·LACIONS GALI, S.L., no serà responsable d’errors en la programació o que esdevinguin causes de força major com catàstrofes naturals, vagues, caigudes de línia, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, INSTAL·LACIONS GALI, S.L. tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i la lliure circulació de dades personals i les lleis nacionals vigents en cada moment. El client, que és coneixedor d’aquestes mesures, autoritza a emmagatzemar i a tractar les dades conforme a les mesures establertes en el Reglament Europeu i la normativa vigent i per a la / les finalitat / s descrites a continuació: Establir una relació comercial per a la contractació de serveis professionals així com l’enviament d’informació sobre els serveis en general que ofereix l’empresa. Les dades, en tot cas, seran només tractats per mantenir un contacte comercial per tal de consolidar una possible prestació del servei ofert i es conservaran pel temps estrictament necessari per poder dur a terme el servei de forma correcta i professional i per a totes aquelles gestions, com les de facturació que es puguin derivar, excepte obligació legal de conservació per un temps superior. El client també ha estat avisat que les dades que proporciona només seran cedides a les institucions que exigeix la Llei sense que es realitzin cessions de dades entre empreses. Per a qualsevol dubte o reclamació sobre els drets d’accés, rectificació, revocació, supressió, portabilitat de dades, limitació al tractament i oposició pot dirigir-se al responsable del tractament:

Denominació Social: Instal·lacions Galí, S.L.
Domicili Social: Sant Gabriel 4, baixos, 08012, Barcelona
CIF: B60794369
Telèfon: 932377707
Email: info@installacionsgali.com

Així mateix, s’informa que també pot interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control, Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina web www.aepd.es

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.
Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats en ell desenvolupades seran competents per a la resolució del conflicte us Jutjats i Tribunals de Barcelona, als quals s’han de sotmetre les parts amb expressa renúncia del seu fur.